Privacy Statement Sowebuild

 

Sowebuild neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met s.willems@sowebuild.nl.

 

1. Wie is Sowebuild?

 

Sowebuild is een initiatief van Sowebuild VOF, kantoorhoudende te (1013 BH) Amsterdam aan het Westerdok 76, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 58677690. Wij zijn voor de uitvoer van de licentieovereenkomst verwerker ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. De houder van de licentie is verwerkingsverantwoordelijke.

 

2. Over dit beleid

 

In dit beleid leggen we uit welke relatie je hebt met Sowebuild voor betreft jouw persoonlijke gegevens. Het beleid is van toepassing op:

 1. de service: alle services van Sowebuild, te weten de Sowebuild website, de Buildr web applicatie en de Buildr app, of;
 2. Buildr: de Buildr web applicatie en de Buildr app.

De voorwaarden die van toepassing zijn op jouw gebruik van onze services staan beschreven in de Gebruiksvoorwaarden.

 

Het doel van dit beleid is:

 • Zorgen dat je begrijpt welke persoonlijke gegevens wij van je verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en verwerken en met wie we de gegevens delen;

 • Uitleggen op welke manier we de persoonlijke gegevens gebruiken om je een optimale ervaring te bieden van onze services;

 • Uitleggen welke rechten en keuzes je hebt voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens en hoe wij jouw privacy beschermen.

Om toezicht te houden op de naleving van dit beleid hebben we een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Sander Willems bereiken via s.willems@sowebuild.nl. Hij is tevens degene waarmee je contact kunt opnemen in het geval je vragen of opmerkingen hebt. Als je het niet eens bent met de inhoud van dit beleid, wijzen we je erop dat het je in een uiterst geval vrij staat om al dan niet gebruik te maken van onze services.

 

3. Hoe verkrijgen en verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

 

Sowebuild verkrijgt of verzamelt persoonlijke gegevens over jou op de volgende manieren:

 1. Bij de aanmelding op Buildr – wanneer jij je inschrijft op Buildr verzamelen wij bepaalde persoonlijke gegevens die jij aan ons vertrekt zodat je Buildr kunt gebruiken;

 2. Bij het aanvullen van jouw profiel op Buildr – wanneer jij je profiel aanvult en personaliseert om beter vindbaar te zijn voor andere gebruikers van Buildr;

 3. Via het gebruik van Buildr – wanneer je gebruik maakt van Buildr verzamelen we persoonlijke gegevens betreffende jouw gebruik van Buildr, zoals IP-adres, locatie, aantal sessies en aantal events.

 

Wij verwerken ten behoeve van de verwerkersverantwoordelijke geanonimiseerde en samengevoegde gegevens voor verschillende doelen, zoals het testen van onze IT-systemen, gegevensanalyse, onderzoek, het verbeteren van de service en het ontwikkelen van nieuwe features. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor marketing- en promotiedoeleinden aan derden.

 

4. Welke informatie wordt door ons verzameld en verwerkt?

 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Sowebuild persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Sowebuild voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om de gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Sowebuild worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom:

 

Doeleinde: Account aanmaken

Gegevens: Voornaam, achternaam, e-mailadres, User ID

Grondslag: Dit zijn persoonlijke gegevens die je ons hebt verstrekt of die door ons zijn verzameld om je te kunnen aanmelden bij en gebruik te kunnen maken van Buildr. Bepaalde persoonlijke gegevens die wij van je vragen zijn vereist om jouw account aan te maken en koppelen wij aan een unieke gebruikerscode.

 

Doeleinde: Aanvullen profiel

Gegevens: Profielfoto, persoonlijke introductie, functie, bedrijf, adres, telefoonnummer, website, expertises en interesses.

Grondslag: Je hebt ook de mogelijkheid om aanvullende persoonlijke gegevens te vetstrekken, zodat jij je account verder kunt personaliseren om beter vindbaar te zijn voor andere gebruikers. Welke persoonlijke gegevens we precies verwerken is afhankelijk of je al dan niet een derde service zoals Facebook of LinkedIn koppelt om jouw account af te maken.

 

Doeleinde: Gebruiksgegevens

Gegevens: Dit is informatie over:

 • jouw gebruikersrol op Buildr;

 • informatie over jouw gebruik van Buildr, zoals het aantal sessies, het aantal events die je plaatst, het type events die je plaatst, hoe lang je gebruik maakt, jouw interactie met andere gebruikers;

 • Inhoud van content die je plaatst op Buildr, waaronder activiteiten en comments die je verzendt en ontvangt;

 • Technische gegevens zoals URL-gegevens, cookiegegevens, jouw IP-adres, het soort apparaten da je gebruikt om toegang te krijgen tot of verbinding te maken met Buildr, unieke apparaat-ID’s, apparaat kenmerken, type netwerkverbinding en provider, locatie, type browser, besturingssysteem en de app versie.

Grondslag: Dit zijn gegevens die we verwerken doordat je gebruik maakt van Buildr

 

5. Jouw rechten en voorkeuren: keuze en controle

 

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan. Je hebt op Buildr toegang tot de volgende instellingen:

 • Profiel: je kunt de gegevens die je ons verstrekt hebt voor verwerking beheren.

 • Accountinstellingen: hier kun je de voorkeurstaal Nederlands of Engels selecteren en kun je kiezen welke notificaties je wilt ontvangen via e-mail of vanuit de app.

 

Daarnaast is het mogelijk om een verzoek in te dienen bij s.willems@sowebuild.nl wanneer je gebruik wilt maken van een van de rechten die binnen de AVG zijn toegewezen aan individuele personen, indien beschikbaar en onderhevig aan toepasselijk recht, zijn:

 

Recht van inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen op je profielpagina. Je kunt ook een verzoek tot inzage doen bij Sowebuild om Persoonsgegevens in te zien.

 

Recht van aanpassen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de Persoonsgegeven die je voorheen hebt ingevoerd of die je hebt gezien, kun je dit zelf in je account veranderen. Je kunt ook een verzoek indienen om Persoonsgegevens aan te laten passen door Sowebuild. Je kunt verzoeken dat Sowebuild gegevens wijzigt, verbetert, aanvult of verwijdert. Voor de uitvoering van de Licentieovereenkomst is het verwijderen van Persoonsgegevens niet mogelijk voor e-mailadres, voornaam en achternaam.

 

Beperking van de verwerking

Je hebt onder enkele voorwaarden het recht om Sowebuild te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar/Informatie

Als een bepaalde verwerking op grond van het gerechtvaardigd belang van Sowebuild of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Sowebuild te verkrijgen. Sowebuild zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm (CSL) die in andere gangbare systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Sowebuild je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Sowebuild

Een verzoek kan gestuurd worden naar s.willems@sowebuild.nl. Sowebuild zal een e-mail met bevestiging van ontvangst sturen zodra het verzoek ontvangen is en je verzoek zo snel mogelijk uitvoeren binnen redelijke termijn na bevestiging van ontvangst beantwoorden. Indien Sowebuild je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

6. Ontvangers van persoonsgegevens

 

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • Verwerkers

 • Subverwerkers die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van de Licentieovereenkomst

 

Het kan zijn dat Sowebuild verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Wij delen jouw persoonlijke gegevens in die gevallen waarin wij ons bedrijf verkopen aan of daarover onderhandelen met een koper of potentiële koper. In deze situatie zal Sowebuild de vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens blijven beschermen en je in kennis stellen voordat de gegevens worden doorgegeven of worden onderworpen aan een ander privacy beleid.

 

7. Bewaren en verwijderen van gegevens

Wij bewaren je persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is om je te voorzien van de service en voor legitieme en essentiële zakelijke doeleinden, zoals het in werking houden van de service, het nemen van zakelijke beslissingen voor nieuwe features en het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Op jouw verzoek verwijderen of anonimiseren wij jouw persoonlijke gegevens, zodat je op basis daarvan niet meer kan worden geïdentificeerd, tenzij het ons wettelijk toegestaan is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te bewaren. Dit kan in de volgende situaties:

 

 • Als er onopgeloste kwestie is betreffende jouw account;

 • Als we wettelijk of om redenen van administratieve controle en verantwoording verplicht zijn persoonlijke gegevens te bewaren, bewaren wij de benodigde persoonlijke gegevens voor de wettelijk toegestane termijn;

 • Als dit nodig is voor onze legitieme zakelijke belangen.

 

8. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Sowebuild ze?

 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de service worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. Een cookie bevat jouw contactgegevens en informatie om ons in staat te stellen jouw computer te identificeren wanneer je onze website of Buildr bezoekt. De cookies die via de service worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. We gebruiken tracking-software om bezoekerspatronen en het gebruik van de service te volgen en verwerken voor gebruikers. De software stelt ons niet in staat om persoonlijke informatie vast te leggen.

 

9. Overdracht van jouw persoonlijke gegevens naar andere landen

 

De verwerking of opslag van jouw Persoonsgegevens op de service vindt niet buiten de EER plaats. Onze serviceproviders slaan jouw informatie op een veilige manier op en verwerken deze in overeenstemming met de gegevensbescherming zoals omschreven in de AVG.

 

10. Beveiliging van jouw persoonlijke gegevens

 

Wij beschermen de persoonlijke gegevens van onze gebruikers zo goed mogelijk. We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Geen enkel systeem is volledig veilig, hou hier altijd rekening mee. Wij hebben diverse maatregelen genomen, waaronder maatregelen op het gebied van toegang en retentie, om bescherming te bieden tegen onbevoegde toegang tot en onnodige bewaring van persoonlijke gegevens in onze systemen. Voor de toegang tot het Buildr platform geldt dat je alleen HTTPS toegang krijgt. De gegevens die je aan ons verstrekt worden beschermd met TLS-technologie (Transport Layer Security) en nieuwere protocollen.

 

Jouw wachtwoord beveiligt je gebruikersaccount. Daarom raden we je aan om een uniek en sterk wachtwoord te gebruiken, de toegang tot jouw computer en browser te beperken en je na gebruik van Buildr af te melden.

 

11. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

12. Waar kan je terecht met klachten en vragen?

 

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Sowebuild je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar s.willems@sowebuild.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Sowebuild jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar s.willems@sowebuild.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.