Gebruiksvoorwaarden Sowebuild

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de services van Sowebuild, zoals hieronder gedefinieerd, en vormen een bindende overeenkomst tussen jou en Sowebuild.

De navolgende begrippen hebben in deze gebruiksvoorwaarden de navolgende betekenis:


Account

het door de Gebruiker aangemaakte account, waarmee deze toegang krijgt tot Buildr.


Buildr

de site en de app van Sowebuild, waarop Gebruikers kunnen communiceren over en samenwerken in project- en productontwikkeling. Op Buildr kunnen community’s worden aangemaakt door Licentienemers,  waarop specifieke Gebruikers een Account kunnen aanmaken.


Data

alle informatie die door de Licentienemer via Buildr toegankelijk wordt gemaakt waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, berichten, teksten en media met betrekking tot het Project.


Gebruiker

de persoon of entiteit die gebruik maakt van Buildr, ongeacht of deze Licentienemer is of niet;

 

Gebruiksvoorwaarden deze Gebruiksvoorwaarden.

 

IE

Intellectuele Eigendomsrechten (hierna: “IE”) zijn alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten, handelsnaamrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties, inclusief voorbereidend materiaal.

 

Licentienemer

de Gebruiker die de Licentie met Sowebuild is aangegaan voor het gebruik van Buildr en aan wie wordt gefactureerd, tevens Verwerkersverantwoordelijke conform de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de bovenliggende Licentie.

 

Sowebuild

Sowebuild VOF, kantoorhoudende te (1013 BH) Amsterdam aan Westerdok 76, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 58677690.

 

Website

de Website van Sowebuild bereikbaar via www.sowebuild.nl/www.sowebuild.com en alle onderliggende pagina’s.

 

1. Toepasselijkheid

 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze services, te weten de Website van Sowebuild en Buildr. Door gebruik te maken van de Website, ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Bij het aanmaken van een account voor Buildr geef je toestemming (consent) op deze Gebruiksvoorwaarden en ga je daarmee een overeenkomst aan met Sowebuild. Sowebuild is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen. Indien je gebruik wilt blijven maken van Buildr, vragen wij opnieuw om toestemming op de gewijzigde en meest recente Gebruiksvoorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is de enige mogelijkheid om Buildr niet meer te gebruiken.

 

Je gebruikt Buildr te allen tijde op eigen risico en verantwoordelijkheid en begrijpt dat Sowebuild nooit verantwoordelijk is voor de data die geplaatst is op Buildr. De Gebruiker kan de laatste versie van deze Gebruiksvoorwaarden altijd nalezen op www.sowebuild.nl/gebruiksvoorwaarden.

 

2. Recht van Gebruik

 

Op het moment van aangaan van deze overeenkomst verleent Sowebuild de Gebruiker een niet-exclusief, niet overdraagbaar, wereldwijd recht om van Buildr gebruiken te maken. Het gebruik is uitsluitend voor de eigen doeleinden van Gebruiker, welke zijn onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Alle niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker verleende rechten zijn voorbehouden aan Sowebuild.

 

Voorwaarde voor het recht van gebruik is dat te allen tijde de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden worden nageleefd. Inbreuk op een van de condities van deze Gebruiksvoorwaarden zal leiden tot beëindiging van deze overeenkomst en het toegekende recht van gebruik.

 

Het is niet toegestaan Buildr op een illegale manier of voor het promoten van illegale activiteiten te gebruiken en ook niet op een manier die lasterlijk, anderszins kwaadaardig of schadelijk is voor een persoon of entiteit. Ook is het niet toegestaan Buildr op een manier te gebruiken die discriminerend is op de grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid, leeftijd of op een manier die anderszins onfatsoenlijk is.

 

Je zal:

 1. het gebruik van Buildr niet licenseren, sublicenseren, verkopen of doorverkopen, overdragen, toewijzen, distribueren, aan derden beschikbaar stellen of op enige andere manier Buildr voor commerciële doeleinden gebruiken;

 2. Buildr niet wijzigen of afgeleide producten maken gebaseerd op Buildr;

 3. internet ‘links’ creëren naar Buildr op een server, draadloos netwerk of internet gebaseerd apparaat;

 4. reverse engineer activiteiten toepassen of het geven van toegang tot Buildr met het oog op:

  1. het opbouwen van een concurrerend product of site;

  2. het bouwen van een product met dezelfde ideeën, voorzieningen, functies, of afbeeldingen van Buildr;

  3. te kopiëren van ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen van Buildr.

 

Je mag Buildr alleen gebruiken voor doelstellingen met betrekking tot jouw interne bedrijfsvoering en mag niet:

 1. spam versturen of anderszins overlappende of ongevraagde berichten die in strijd zijn met de geldende wetten;

 2. materiaal verzenden of opslaan dat inbreuk makend, obscene, bedreigend, lasterlijk of anderszins onwettig of kronkelig is, inclusief materiaal schadelijk voor kinderen of in strijd met het recht op privacy;

 3. materiaal verzenden of opslaan dat software virussen, wormen, Trojan horses of andere schadelijke computercodes, bestanden, scripts of programma’s bevat;

 4. de integriteit of prestaties van Buildr of de daarin opgenomen gegevens belemmeren of verstoren;

 5. poging ondernemen om onbevoegde toegang tot Buildr of de verwante systemen of netwerken te verkrijgen;

 6. Buildr inclusief de inhoud en onze IE, Sowebuild technologie en Sowebuild handelsmerken voor commerciële doeleinden gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming,

 7. inbreuk maken op de rechten van derden met het gebruik van Buildr,

 8. Buildr gebruiken op enigerlei wijze die anderszins onrechtmatig is of de belangen van Sowebuild te schaden.

 

3. Toegang

 

De Gebruiker heeft toegang tot Buildr via [app].sowebuild.nl en de app (Android/iOS) inclusief, zonder enige belemmering, alle inhoud zoals tekst, informatie, afbeeldingen, applicaties, templates software en andere informatie, diensten en materiaal; Sowebuild ondersteunt zowel full en mobile webpagina’s. Om gebruik te kunnen maken van Buildr dient Gebruiker een Account aan te maken. Tijdens het registratieproces zal Gebruiker worden verzocht bepaalde informatie te verstrekken ten behoeve van het aanmaken van een Account. De Gebruiker staat er jegens Sowebuild voor in dat:

 1. de informatie die de Gebruiker bij het aanmaken van het Account verstrekt aan Sowebuild correct, volledig en actueel zijn; en

 2. dat de Gebruiker de informatie in zijn Account bijwerkt indien daar veranderingen in optreden.

 

In geval van blokkering van het Account heeft Sowebuild het recht om een vergoeding te vragen voor het heropenen van het Account in het geval de Gebruiker vraagt om opnieuw toegang te krijgen tot Buildr. De Gebruiker gaat akkoord en begrijpt dat Sowebuild niet verplicht is om geüploade Data te bewaren.

 

4. Serviceniveau

 

Sowebuild zal altijd proberen de hoogst mogelijke beschikbaarheid en de kortst mogelijke toegangstijd van Buildr na te streven, zonder garanties te verlenen op specifieke beschikbaarheid of toegangstijd anders dan overeengekomen in deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat Buildr uitsluitend de functionaliteiten en andere eigenschappen bevat die deze ten tijde van het gebruik bevat, in de staat waarin deze op dat moment verkeert [as is] en beschikbaar is [as available].

 

Buildr wordt gehost door Sowebuild of een onderaannemer gekozen door Sowebuild. Van alle gegevens die zijn opgeslagen als onderdeel van Buildr kan op regelmatige basis een back-up worden gemaakt. De Gebruiker wordt altijd aangemoedigd om zijn eigen back-up van de gegevens te maken die opgeslagen zijn op Buildr.

 

5. Jouw verantwoordelijkheden

 

De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn gebruikersnaam of Account. Jij dient:

 1. Sowebuild onmiddellijk op de hoogte te brengen van ongeautoriseerd gebruik van een wachtwoord of Account of bij vermoedelijke of bekende schending van de beveiliging;
 2. geen informatie te verstrekken gebaseerd op een valse identiteit om toegang te krijgen tot Buildr. Bij het in gebruik nemen van Buildr verklaar en garandeer je dat je jezelf niet valselijk zal identificeren noch verstrek je geen valse informatie om toegang te krijgen tot Buildr.
 3. Sowebuild onmiddellijk op de hoogte te brengen van bevindingen bij jou of anderen bekend of door jou of anderen vermoed die deze overeenkomst of IE van derden schenden en je doet al het redelijk te achten om het kopiëren of distribueren van inhoud die deze overeenkomst of IE van derden schenden te stoppen; en

 

6. Gegevens

 

De Gebruiker heeft de controle over alle beschikbare Data die toegevoegd is met het gebruik van Buildr, en alle Data wordt beschouwd als eigendom van de betreffende Gebruiker. Op aanvraag van de Gebruiker mag Sowebuild alle geüploade data verwijderen, aanpassen, bewerken of op andere vorm wijzigen.

 

De Gebruiker draagt e volle verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, rechtmatigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van de Data in Buildr. Sowebuild is iet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwijdering, correctie, vernietiging, beschadiging het verlies of het uitblijven van de Data op te slaan.

 

Verder is de Gebruiker volledig aansprakelijk indien deze met zijn Data inbreuk maakt op rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Sowebuild tegen alle aanspraken van derden in dit verband.

 

Als Sowebuild zelf of via een derde partij heeft vastgesteld dat Data opgeslagen door de Gebruiker in strijd zijn met de wet of inbreuk maken op rechten van derden zal Sowebuild het onbelemmerde recht hebben om - zonder aansprakelijkheid jegens de Gebruiker - de toegang tot deze Data zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker onmiddellijk te ontzeggen. Sowebuild behoud zich het recht juridische stappen te nemen tegen de Gebruiker. 

7. Intellectuele Eigendomsrechten (IE)

 

De IE met betrekking tot Buildr, alsmede de via Buildr toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, berusten bij Sowebuild en/of haar licentiegever(s). Niets in deze Gebruiksvoorwaarden strekt ter overdracht van enig Intellectueel Eigendomsrecht. Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, verleent Sowebuild de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van Buildr.

 

De Gebruiker begrijpt en accepteert dat deze zelf volledig verantwoordelijk is voor de Data die deze plaatst. De IE die rusten op de Data liggen bij de Gebruiker en/of haar licentiegever(s). Sowebuild accepteert derhalve geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze, door Gebruiker geplaatste Data.

 

Indien, op welke wijze dan ook, de Gebruiker zelf materiaal beschikbaar maakt via Buildr, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Data, verleent de Gebruiker met het plaatsen van dit materiaal automatisch aan Sowebuild een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om dit materiaal openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het beschikbaar stellen van Buildr en het verlenen van haar diensten vereist is.

 

Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om materialen waarop IE van Sowebuild rusten te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, daarop reverse engineering toe te passen, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Sowebuild daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

 

8. Marketing

 

Sowebuild zal marketing materiaal van derden niet doorsturen aan de Gebruiker. Sowebuild zal van tijd tot tijd berichten over relevant productnieuws voor de Gebruiker, indien Gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

9. Garanties

 

De Gebruiker garandeert:

   1. dat de Gebruiker gerechtigd is om deze overeenkomst aan te gaan,

   2. dat de Gebruiker Buildr niet zal gebruiken op een wijze die in strijd is met enige geldende wet- of regelgeving, of in strijd is met enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Sowebuild streeft er naar om zo professioneel mogelijke partijen bij Buildr aan te sluiten, doch zij kan niet garanderen dat deze partijen hun verplichtingen naleven, waar onder hun wettelijke verplichtingen en verplichtingen jegens de Gebruiker. Sowebuild kan voorts niet garanderen dat deze derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot aangesloten projectontwikkelaars en projectmanagers, zich aan de door Sowebuild opgelegde kwaliteitseisen committeren, noch dat deze derden de verkregen persoonsgegevens van de Gebruiker in overeenstemming met wet- en regelgeving zullen verwerken.

 

Verder spant Sowebuild zich naar beste kunnen in om Buildr zorgvuldig te leveren. Sowebuild garandeert echter niet

 1. dat Buildr te allen tijde en zonder onderbrekingen, mankementen of storingen toegankelijk is,

 2. dat Buildr doeltreffend is of dat het gebruik van Buildr bepaalde resultaten tot gevolg heeft, of

 3. dat de via Buildr verstrekte informatie juist, actueel en volledig is.

 

Voorts is de Gebruiker zelf verantwoordelijk voor:

 • het gebruik van Buildr, Sowebuild dient slechts als hulpmiddel bij het in contact brengen van Gebruikers ten behoeve van project- en projectontwikkeling en de communicatie terzake;

 • de aanschaf en/of het adequaat functioneren van de infrastructuur van Gebruiker;

 • verlies, beschadiging, onjuistheid en/of onvolledigheid van via Buildr verstrekte informatie;

 • fouten in de gegevensoverdracht, uitval of niet-beschikbaarheid van computer-, smartphone-, tablet-, gegevens- of telecommunicatievoorzieningen, waaronder internet;

 • (pogingen tot) onbevoegd gebruik van Buildr;

 • het maken van back-upexemplaren van Data; of

 • het beheren, waaronder het controleren van instellingen, van het gebruik van Buildr en de wijze waarop de resultaten van Buildr worden gebruikt.

 

10. Vrijwaring

 

Gebruiker vrijwaart Sowebuild tegen alle schade en kosten als gevolg van aanspraken van derden die voortvloeien uit en/of verband houden met het gebruik van Buildr door Gebruiker. Onder aanspraken van derden wordt (mede) begrepen claims tot vergoeding van schade, kosten van juridische bijstand en overige kosten verband houdende met de gestelde onrechtmatige daad.

 

11. Beperking van aansprakelijkheid

 

De totale, cumulatieve, geaggregeerde aansprakelijkheid van Sowebuild (dus: ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen gedurende de looptijd van de overeenkomst) is beperkt tot het bedrag van de door Licentienemer ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder bovenliggende Licentieovereenkomst. De aansprakelijkheid voor alle schade zal nooit meer bedragen dan EUR 15.000.

 

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • materiële schade aan zaken (“zaakschade’);

 • redelijke kosten die de Gebruiker zou moeten maken om de prestatie van Sowebuild in overeenstemming te brengen met de overeenkomst, tenzij de Gebruiker de overeenkomst heeft ontbonden;

 • redelijke kosten die de Gebruiker heeft gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling ziet op directe schade; en

 • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze zien op directe schade.

 

Iedere aansprakelijkheid van Sowebuild anders dan voor directe schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot indirecte schade, gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden, is uitgesloten.

 

De hierboven opgenomen beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sowebuild of haar leidinggevenden (“eigen toedoen”).

 

12. Overmacht

 

Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Sowebuild  indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Sowebuild, tekortkomingen van door Sowebuild ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, DDoS aanvallen (of pogingen daartoe), virussen of hacking (of pogingen daartoe) de niet-beschikbaarheid van diensten van derden, hardware-storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

 

13. Persoonlijke Informatie

 

Tijdens het gebruik van Buildr, verstrekt de Gebruiker Data aan Sowebuild. Deze Data zal conform het Privacy Statement van Sowebuild en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden verwerkt.

 

14. Termijn en Beëindiging

 

De Gebruiker gaat een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. De Gebruiker kan de overeenkomst op ieder moment beëindigen door dit bij de Licentienemer aan te geven.

 

Sowebuild is, zonder jegens Gebruiker aansprakelijk te worden, gerechtigd om het gebruik van Buildr met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving (tijdelijk) op te schorten of om de overeenkomst te beëindigen:

 1. indien de Gebruiker zijn verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden niet nakomt;

 2. om een andere reden, ter discretie van Sowebuild.

 

Ter voorkoming van twijfel, zal de beëindiging door een van de partijen of het verstrijken van de looptijd van deze overeenkomst slechts van kracht zijn voor een moment in de toekomst, en zal nooit met terugwerkende kracht op een moment in het verleden liggen.

 

Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, verwijdert Sowebuild het Account van de Gebruiker en heeft de Gebruiker niet langer toegang tot de Data. Sowebuild is gehouden om persoonsgegevens aan je te verstrekken of dergelijke informatie te converteren of te exporteren conform het recht op gegevensoverdracht in de AVG. De licentie als bedoeld in artikel 7 met betrekking tot de Data van Gebruiker, blijft na beëindiging van de overeenkomst onverminderd van kracht en toepassing.

 

Bij beëindiging om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Gebruiker om Buildr te gebruiken en wordt de toegang tot het gebruik van Buildr direct ontzegd. Je gaat akkoord en erkent dat Sowebuild niet verplicht is om de geüploade gegevens of Data te bewaren, en kan deze onherstelbaar verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving:

 1. als je deze Gebruiksvoorwaarden wezenlijk schendt, of

 2. na beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook.

Indien de Gebruiker eist dat Sowebuild helpt bij het herstellen van Data die zijn verwijderd en indien een dergelijk herstel mogelijk is, heeft Sowebuild het recht om hiervoor vergoed te worden volgens de dan geldende standaard tarieven voor deze werkzaamheden.

 

15. Kennisgeving

 

Indien je van mening bent dat Data van andere Gebruikers inbreuk maakt op jouw rechten dan wel de rechten van een andere Gebruiker of een derde, zul je dit onverwijld melden aan Sowebuild.

 

Sowebuild kan om deze en andere redenen contact met je opnemen en je in kennis stellen van informatie door middel van een algemeen bericht op Buildr, via e-mail op het e-mailadres dat bij Sowebuild bekend is of door middel van schriftelijke communicatie per post, verzonden naar jouw adres wanneer dit bekend is in het systeem van Sowebuild. Deze kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen en genomen na het verstrijken van 48 uur bij verzending per post en na het verstrijken van 12 uur bij verzending per mail.

 

16. Varia

 

Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van Buildr is Nederlands recht van toepassing.  Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Sowebuild ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de Gebruiker en Sowebuild aan het overblijvende gedeelte verbonden. Sowebuild zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.